ระเบียบข้อกฏหมาย

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552

  ดาวน์โหลด
 • การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย

  ดาวน์โหลด
 • จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด เป็นเทศบาลตำบลท่าสุด(8/4/55)

  ดาวน์โหลด
 • การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ (3)

  ดาวน์โหลด
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้ง-ต่อใบอนุญาตตลาด

  ดาวน์โหลด