กลุ่มแกะสลัก บ้านถ้ำผาตอง

503
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มแกะสลัก บ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด
  (สล่าคำจันทร์ ยาโน)

             กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน บ้านถ้ำผาตอง เป็นกลุ่มช่างแกะสลักที่ได้รับ
     การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากช่างฝีมือพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และที่สามารถ
     จัดทำเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเติบโตได้ เริ่มก่อตั้งโดยสล่าคำจันทร์  ยาโน ประมาณปี
     พ.ศ.2527 สล่าคำจันทร์  ยาโน ได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนฝีมีมาจาก พ่ออุ้ยแสง
     ลือสุวรรณ ซึ่งเป็นสล่าแกะสลักกระบวยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย


            สล่าคำจันทร์  ยาโน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะ
     ทางบ้านยากจน จึงต้องออกมาช่วยครองครัวทำไร่ทำนา การที่ได้คลุกคลีเห็นพ่ออุ้ยแสง
     ทำงานแกะสลักมาตั้งแต่เด็ก  จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สนใจงานแกะสลักไม้ ผลงานชิ้นแรก
     คือ งานแกะสลักด้ามหนังสติ๊กและกระบวยรูปลักษณ์แบบของพ่ออุ้ยแสง  แต่ทำเป็นแค่
     งานเสริมที่ว่างจากงานเกษตรกรรม จนในปี พ.ศ.2529 เกิดภาวะฝนแล้ง การทำนาไม่ได้
     ผลผลิต จึงได้คิดเริ่มทำงานแกะสลักอย่างจริงจัง พร้องทั้งได้ชักชวนเพื่อนอีก 2 คน
     คือสล่าสุวรรณ สามสีและสล่าจิ๊ก  มาร่วมทำงานแกะสลักเพื่อส่งไปจำ หน่ายที่
     บ้านไม้มุงเงิน จ.เชียงราย


            งานแกะสลักไม้เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน ประณีต ละเอียดอ่อนและใช้เวลา
     นานกว่าจะทำได้แต่ละชิ้น จนชาวบ้านหลายคนมองว่าไม่คุ้มค่า เพราะชีวิตในชนบทต้อง
     หาเช้ากินค่ำ ช่วงแรก ๆ ทำให้ครอบครัวค่อนข้างลำบาก ขัดสนเงินทอง จนทำให้มี
     เพื่อนบ้านหลายคนที่ท้อและเลิกราไป แต่กลุ่มสล่าคำจันทร์ยังคงอดทนทำเรื่อยมา
     จนนานเข้าฝีมือการแกะสลักเริ่มพัฒนา มีผลงานหลากหลาย เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีร้านค้า
     หลายแห่งมาสั่งงานจนทำไม่ทัน จึงได้ชักชวนเพื่อนบ้านและเยาวชนที่สนใจ มาฝึกสอน
     เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานกันเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีสล่าคำจันทร์  ยาโน
     เป็นแกนนำในการทำงาน กลุ่มจึงพัฒนามาเรื่อย ๆ  ในปี 2535 ร้านตำนานหัตถศิลป์
     กรุงเทพฯ ได้ติดต่อให้แกะสลักงานส่งให้ร้าน ทางกลุ่มจึงได้ทำส่งให้ประจำเรื่อยมาจนถึง
     ปัจจุบัน


            ในปี 2542 สภาตำบลท่าสุดได้เข้ามาให้การสนับสนุน โดยความอนุเคราะห์ของ
    พ่อหลวงศรีไว  พุทธา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำผาตอง ได้ทำโครงการจัดตั้งกลุ่มขึ้น
    อย่างเป็นทางการและให้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นเงินเริ่มต้น
    50,000 บาท และก็ได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบัน


            เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสินค้าชุมชน มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนกลุ่ม
    ตั้งแต่ สนง.พัฒนาชุมชน สนง.อุตสาหกรรม สนง.พาณิชย์จ.เชียงราย ได้ให้ความช่วยเหลือ
    ด้านวัสดุอุปกรณ์และการตลาด ตลอดจนสถาบันการศึกษาอย่างเช่น ม.ราชภัฎเชียงราย
    ม.แม่ฟ้าหลวง ก็เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำ อบรมให้ความรู้ ช่วยพัฒนารูปแบบ
    ผลิตภัณฑ์ และการตลาด จนทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
    ทั้งในระดับ จังหวัดและระดับประเทศ ตลอดจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ
    ได้ ในการ นำผลงานไปแสดงในที่ต่าง ๆ นั้น มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


            เนื่องจากเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเชียงราย ผลงานมีความละเอียด
    ปราณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ มีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้ามาสัมภาษณ์และนำผลงาน
    ไปเผยแพร่ ทั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ เข้ามาทำข่าวและสารคดี ยังผลให้
    กลุ่มเป็นที่รู้จัก อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน ท้องถิ่นและจังหวัดเชียงราย
    เป็นอย่างมาก


             งานแสดงสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ งาน Made In Thailand ในปี 2545 ซึ่งได้รับผลตอบรับ
    มีผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีลูกค้าสนใจอย่างมาก อีกทั้งมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นตามมาดูงาน
    ถึงที่บ้านและได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ได้รับเชิญให้นำผลงาน
    ไปแสดงร่วมกับกลุ่มศิลปิน 75 สล่าเชียงราย ในงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา
    และงานต๋ามฮีด โตวยฮอยสล่าเมืองเหนือ ณ หอศิลป์ ม.เชียงใหม่ ล่าสุดได้รับคัดเลือกไป
    แสดงในงาน “หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล มุ่งสู่สากล” ช่วงวันที่ 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2546
     ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี มีผู้สนใจและสั่งจองผลงานเป็นจำนวนมาก
    ที่สำคัญได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น 1 ใน 60 ผลิตภัณฑ์ OTOP
    จากจำนวนกว่า 1,000 รายการ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกไปขาย
    ยังตลาดต่างประเทศได้


            ที่ภาพภูมิใจอีกประการหนึ่ง คือ ทางกลุ่มได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรอบรม
    ให้ความรู้ สาธิตและเผยแพร่ผลงานให้แก่กลุ่มชุมชนและเยาวชน ในที่ต่าง ๆ ทั้งใน
    ม.ราชภัฎเชียงราย  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การอบรมป่าไม้เขตเชียงราย
    สำนักงานประถมศึกษาเชียงราย ตลอดจนการเข้าไปร่วมสอนการแกะสลักไม้แบบพื้นฐาน
    ให้แก่นักเรียนชั้น ป.4, ป.5และป.6 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง เป็นต้น            ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกอยู่ 27 คน นับเป็นครัวเรือนประมาณกว่า 20 ครัวเรือน
    ที่ทำการแกะสลักไม้อย่างต่อเนื่อง มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4,500 บาท/เดือน โดยเฉพาะ
    ช่างที่มีฝีมือชั้นนำและทำการแกะสลักไม้เป็นอาชีพแล้ว มีรายได้กว่า 10,000 บาท/เดือน
    ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักไม้แบบพื้นบ้าน มีความชำนาญและมี
    ผลงานแตกต่างกันไปตามความถนัดของช่างแต่ละคน ต่างได้รับการถ่ายทอดความรู้
    ฝึกฝนจากสล่าคำจันทร์  ยาโนแทบทั้งสิ้น            การแสดงผลงานและรางวัลที่ได้รับ

            - กระบวยขนาดใหญ่ที่แสดงถึงวิถีชีวิตชนบทเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเป็นผลงานของ
     ประธานกลุ่ม ที่กลุ่มภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงทำให้เป็นกลุ่มเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย
    และชาวต่างประเทศ
            - ร่วมแสดงผลงานและสาธิตการแกะสลักในงาน
    นิทรรศการ “จุลมหกรรม ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สล่าไตยวน”
    ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ปี 2532
            - แสดงผลงานภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ม.ราชภัฎเชียงราย
    ปี 2537
            - ได้รับรางวัลหัตกรรมดีเด่นประเภทเชิงเทียน ของ
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2537
            - ได้รับการสัมภาษณ์และนำผลงานตีพิมพ์ลงในวารสาร “กินรี” ของการบินไทย
    ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2543
            - ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำกลุ่มอาชีพก้าวหน้า ของสำนักงาน
    พัฒนาชุมชน อ.เมืองเชียงราย ปี 2544
            - รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ในงาน เมดอินไทยแลนด์ ปี 2544
            - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะนำและฝึกสอนการแกะสลัก
  จากหลายหน่วยงานทั้ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนพัฒนาชุมชน
  และสำนักงานป่าไม้เขต
            - รางวัลที่ 1 ประเภทโคมไฟกระดาษสา ในงานหัตถศิลป์
    ถิ่นไทย จ.ชลบุรี ปี 2545
            - รางวัลที่ 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาไทย ประเภทโคมไฟกะลามะพร้าวของ
    บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)และองค์กรร่วม ปี 2545
            - ร่วมแสดงสินค้าในงานอาเซียนเทรดแฟร์ เดือนตุลาคม
    พ.ศ. 2545
            - ร่วมแสดงสินค้าในงานเมดอินไทยแลนด์ ณ อิมแพค
    เมืองทองธานี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2545

ได้รับการสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการโทรทัศน์

  • รายการแปลกจริงหนอ    2  ครั้ง              ทางช่อง 7 สี
  • รายการเศรษฐกิจพอเพียง                       ทางช่อง 9 อสมท.
  • รายการ Morning Talk                              ทางช่อง 11
  • รายการภูมิไทย                                        ทางช่อง ITV
  • รายการที่นี่ประเทศไทย  2 ครั้ง                ทางช่อง 5
  • รายการหนึ่งนาทีหนึ่งผลิตภัณฑ์              ทางช่อง 3
  • รายการ “เวทีชาวบ้าน”                             ทางช่อง 11
  • รายการภูมิปัญญาไทย                             ทางช่อง 9

            

- ร่วมแสดงผลงาน 75 สล่าเชียงรายเทิดพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา ณ ศูนย์
    หัตถกรรม จ.เชียงราย
            - ได้รับการคัดเลือกให้ทำการแกะสลักพญาตุง ซึ่งออกแบบ
    โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตภิพัฒน์ เพื่อติดตั้ง ณ สนามบิน
    เชียงราย ในการต้อนรับการประชุมเอเปค ที่จังหวัดเชียงราย
    วันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2546

            งบประมาณและเงินทุน

            1. ได้รับงบประมาณเงินทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ จากสภาตำบลท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
    ปี 2542 จำนวน 50,000 บาท นำไปซื้ออุปกรณ์ ได้แก่

            1.1 สว่านแท่น                                     1.4 กบใสไม้ไฟฟ้า
            1.2 สว่านมือ                                        1.5 ราวเตอร์
            1.3 เลื่อนวงเดือน                                 1.6 เลื่อยฉลุตั้งพื้น

            2. เงินทุนส่วนตัว ใช้ในการจัดวัสดุในการแกะสลัก ได้แก่
    มีดเหลาไม้ทำจากใบเลื่อย ขนาดต่าง ๆ ชุดสิ่วแกะสลักไม้
    เป็นต้น

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

นายคำจันทร์ ยาโน โทร.081-602-4775

ประมวลภาพ