บุคลากรภายในองค์กร

ฝ่ายสำนักปลัดเทศบาล

 • นางยุพิน รักคำ

  ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นายสาธิต เถินมงคล

  รองปลัด เทศบาลต.ท่าสุด

 • นางอิสรีย์ นิตินันทิกานต์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • น.ส. วรินทร มาลัย

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสุวรรณี จี้อาทิตย์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายจตุพล ชำนาญยา

  นิติกร

 • นายธีระศักดิ์ มาใจ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางณัฐชยา กองสุเรือง

  บุคลากร

 • จ่าเอกชำนาญ อู่อรุณ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นางสุคนธนา กันทะเตียน

  นักวิชาการเกษตร

 • นายธนายุต ศิรภัทรธนานันท์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายกองคลัง

 • นางนงค์นุช ดอนชัย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • น.ส.ณัฐภัท ธนทัตดลพร

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 • น.ส.มะลิวัลย์ วงค์ชัยคำ

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • น.ส.ปราณี จันต๊ะชัย

  นักวิชาการคลัง

 • นางศรีไพร ดวงใจ

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางนงนุช ลือสุวรรณ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวสิริลักษณ์ บุดดี

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางจุฑามณี วรรณวิจิตร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ฝ่ายกองช่าง

 • นายอัฐพงศ์ คำยัน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์

  วิศวกรโยธา

 • นายณฐนรรณ สุวรรณ์

  นายช่างโยธา

 • นายสามารถ กาบุตร

  นายช่างโยธา

 • น.ส.เสาวนีย์ ปินคำ

  เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายกองการศึกษา

 • นายสาธิต เถินมงคล

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นายธนพรรน์ คำแดง

  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.ทยิดา จินดาธรรม

  ครู

 • น.ส. วิลาวัลย์ มะโนคำ

  ครู

 • น.ส. อาภรณ์รัตน์ สมจิตร

  ครู

 • นางอารีย์ ศรีปุริ

  ครู

 • นางวันทนา ทองกลัด

  ครู

 • นางชุติกานต์ แก้วรากมุช

  ครู

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 • นายกวีวุฒิ วุฒิชมภู

  ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 • นายถนอม ปินตา

  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • น.ส.ธันยมัย จันต๊ะคีรี

  เลขาฯ สภาเทศบาลตำบลท่าสุด

ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขต 1

 • นายตั๋น สุวรรณภา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นายบุญธรรม จักรแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นายมงคล คำวัง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นายวิรัตน์ ฟองแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • น.ส.ศรีทร ยาโน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นายเสถียร คำวัง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขต 2

 • นายตา กันทา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นายนัฐศักดิ์ จะโต

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

 • นายวิชัย พนมธิติกุล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

ฝ่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 • นายพิรุนห์ คำวัง

  กำนันตำบลท่าสุด

 • นายจตุวรรณ คำวัง

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • นายดวงทิพย์ ลือสุวรรณ์

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • นายจันติ๊บ ลาดคม

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

 • นายบุญเป็ง มูลเอ้ย

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 • นายสมเกียรติ ปันศีล

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6