ความหมายของตรา เทศบาลตำบลท่าสุด

          "รูปถ้ำผาตอง"            หมายถึง  ถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลท่าสุด
          "รูปพระธาตุสันขวาง"  หมายถึง  โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของตำบลท่าสุด
          "รูปดอยแง่ม"             หมายถึง  สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ในตำบลท่าสุด
          "รูปเมฆ"                    หมายถึง  ความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์

 

 คำขวัญประจำตำบลท่าสุด

     งามศิลป์ไม้แกะสลัก            อนุรักษ์วัฒนธรรม
        เลิศล้ำถ้ำผาตอง                              ถิ่นธรรมทองพระธาตุสันขวาง

           ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลท่าสุด

          ตำบลท่าสุด ได้แบ่งแยกเขตการปกครองมาจากตำบลนางแล จำนวน 8 หมู่บ้านเมื่อวันที่
      16 พฤศจิกายน 2538 ทำให้มีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2542 รัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
      มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
      บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้
      และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบลท่าสุด จึ่งได้รับการ
      จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 116
      ตอนพิเศษ 82ง วันที่ 15 ตุลาคม 2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 ในวันที่
      8 เมษายน พ.ศ.2555 อาศัยอำนาจความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
      บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
      ตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็น
      เทศบาลตำบลท่าสุด


      สภาพทั่วไป

          ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าสุดอยู่ทิศเหนือของอำเภอเมืองเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
      เมืองเชียงราย ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 81.86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
      51,163.25 ไร่

      ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่าสุดส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบระหว่างภูเขา

       ลักษณะภูมิอากาศ

          ตำบลท่าสุดมีลักษณะภูมิอากาศดังนี้

          1. ประเภทภูมิอากาศ

          เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นป่าไม้และเทือกเขาสูง ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
      จากทะเลน้อยมากและยังผลให้ฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก คือ ประมาณเดือน
      ธันวาคมของทุกปีอุณหภูมิจะต่ำมาก เฉลี่ยประมาณ 8.7 องศาเซลเซียส และในเดือนเมษายนจะมี
      อุณหภูมิค่อนข้างสูง โดยใน พ.ศ.2541 เป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย คือ 36.4
      องศาเซลเซียส

          2. ปริมาณฝน

          ฝนที่ตก อยู่นั้นเป็นลักษณะของฝนภูเขา พื้นที่หน้าเขาจะได้รับฝนมากกว่าด้านหลังเขา และได้รับ
      ฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดมาจากทะเลจีนใต้

          3. ฤดูกาล มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

          ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่เริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและ
      ไปสิ้นฤดูในเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ฝนที่ตกเป็นฝนจากมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ที่พัด
      มาจากอ่าวเบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดมาจากทะเลจีนใต้

          ฤดูหนาว เป็นฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุด
      ประมาณเดือนกุมภาพันธ์

          ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
      ในเดือนกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้จาก
       ทะเลจีนมีกำลังแรงขึ้นเป็นผลให้เกิดพายุฤดูร้อน เป็นครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายน
      อุณหภูมิสูงมาก

 

           อาณาเขต

  • ทิศเหนือ               ติดต่อกับ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน

 

  • ทิศใต้                   ติดต่อกับ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย

 

  • ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย

 

 • ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

 

          เขตการปกครอง

          เทศบาลตำบลท่าสุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสุดทั้งตำบล โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ใน การปกครอง
      จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู

 

  • หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นกอก

 

  • หมู่ที่ 3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

 

  • หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเคียน

 

  • หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง

 

  • หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำผาตอง

 

  • หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว

 

  • หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิเชียร

 

  • หมู่ที่ 9 บ้านศรีป่าซาง

 

  • หมู่ที่ 10 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

 

  • หมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง

 

           ประชากร

 

          จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 13,421 คน
      แยกเป็นชาย 5,548 คน หญิง 7,873 คน จำนวนหลังคาเรือน 5,091 หลังคาเรือน

ตารางจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนราษฎร (คน)

จำนวน หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านห้วยพลู
บ้านสันต้นกอก
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
บ้านห้วยเคียน
บ้านบ่อทอง
บ้านถ้ำผาตอง
บ้านห้วยทรายขาว
บ้านศรีวิเชียร
บ้านศรีป่าซาง
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
บ้านพลูทอง

1,654
254
471
374
593
385
214
276
479
526
322

3,713
310
525
411
605
382
201
284
527
569
346

5,367
564
996
785
1,198
767
415
560
1,006
1,095
668

1,513
384
376
350
524
297
178
229
474
399
367

รวม

5,548

7,873

13,421

5,091

           ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ใช้ถนนพหลโยธินเส้นทางสายเชียงราย - แม่จัน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1) เป็นเส้นทางหลัก
      ในการคมนาคมติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง การเข้าถึงสะดวกสบายมีรถโดยสารประจำทาง
      รถรับจ้าง ผ่านตลอดวันเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านไปยังอำเภอแม่จัน แม่สาย เชียงแสนและมีถนน
      ลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีระบบประปาหมู่บ้าน 
      2 หมู่บ้าน ประปาภูเขา 4 หมู่บ้าน   

           สภาพทางเศรษฐกิจ           

อาชีพ
จำนวนเพศชาย
(คน)
จำนวนเพศหญิง
(คน)
จำนวนรวม
(คน)
ไม่มีอาชีพ
197
315
512
นักเรียน
589
564
1153
นักศึกษา
97
112
209
ทำนา
431
318
749
ทำไร่
17
22
39
ทำสวน
36
40
76
ปศุสัตว์
1
0
1
รับราชการ
53
33
86
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2
3
5
พนักงานบริษัท
15
15
30
รับจ้างทั่วไป
1322
1178
2500
ค้าขาย
157
329
486
ธุรกิจส่วนตัว
24
23
47
อื่น ๆ หรือ ไม่ระบุ
151
286
437
รวมทั้งหมด
3092
3238
6330

 

           หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด

ร้านค้า   จำนวน 69 แห่ง

ร้านอาหาร    

จำนวน 54 แห่ง
ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่   จำนวน 3 แห่ง

โรงสีข้าว 

จำนวน 10 แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์     จำนวน 7 แห่ง
ตลาดสดหมู่บ้าน       จำนวน 4 แห่ง
ตลาดสดเอกชน   จำนวน 3 แห่ง

โรงผลิตน้ำ   

จำนวน 1 แห่ง
หอพัก     จำนวน 110 แห่ง

มินิมาร์ค    

จำนวน 7 แห่ง
ร้านเสริมสวย    จำนวน 17 แห่ง

บริษัท/หจก.     

จำนวน 4 แห่ง
ห้องแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย์  จำนวน 21 แห่ง

ธนาคาร

จำนวน 3 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 แห่ง

เต็นท์รถยนต์มือสอง  

จำนวน 1 แห่ง
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  / รถยนต์ จำนวน 7 แห่ง

ร้านเช่าวีดีโอ   

จำนวน 4 แห่ง

โรงแรม 

จำนวน 3 แห่ง

คลินิกรักษาสัตว์

จำนวน 2 แห่ง

ร้านสะดวกซื้อ  

จำนวน 7 แห่ง

ร้านถ่ายเอกสาร

จำนวน 8 แห่ง

ร้านเกมส์/อิืนเตอร์เน็ต

จำนวน 8 แห่ง

ร้าน ซัก อบ รีด

จำนวน 11 แห่ง

ร้านอัดฉีดรถ

จำนวน 3 แห่ง
สถานบันเทิง จำนวน 16 แห่ง

รถเช่า

จำนวน 4 แห่ง

ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  

จำนวน 2 แห่ง

ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์

จำนวน 1 แห่ง

           สภาพทางสังคม

          การศึกษา

          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด 

          -  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา โรงเรียนบ้านบ่อทอง
      โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง และโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

          -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (สอนถึงระดับมัธยมต้น) จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียน
      บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

          -  มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7
      หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

 

           สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด ร้อยละ 95.70 นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดและ
      สถานที่ปฏิบัติธรรม จำนวน 11 แห่ง โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7
      หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 มีประชากรร้อยละ 4.12 นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีคริสตจักรเจริญธรรม 
      จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 และหมู่ 11 นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าอีก
      จำนวน 7 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10

 

           วัฒนธรรมประเพณี

                ชาวตำบลท่าสุด ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอย่างเคร่งครัด ส่วนวัฒนธรรมทางด้าน
      วัตถุซึ่งแสดงออกในรูปของอาคาร วัดวาอาราม จะเห็นว่าเป็นลักษณะผสม ทางด้านประเพณีของ
      ท้องถิ่น ที่ยังมีให้เห็นตราบจนถึงทุกวันนี้ พอจะประมาณได้ดังนี้

                1. ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่มาแต่โบราณ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
      ชาวตำบล ท่าสุด ถือว่าเป็น วันขึ้นปีใหม่ วันมหาสงกรานต์ หรือวันต้นเปลี่ยนศักราชใหม่ ชาวบ้าน
      เรียกกันว่า "วันสังขารล่อง" หมายถึงว่า อายุสังขารของคนเราได้ล่วงไปอีกปีหนึ่งนิยมไปจนถึง
      17 เมษายน ในแต่ละวันจะมิกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขนทรายเข้าวัด ทานตุงทำบุญใส่บาตร สรงน้ำ
      พระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่    

                2. ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นการแสดงความคารวะแก่ผู้ใหญ่ เรียกว่าเพื่อขอขมาลาโทษใน
      ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่ผ่านมาและเป็นการแสดงออกถึง "กตเวทิตาธรรม" ต่อผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์
      หรือบุคคลที่เคารพนับถือ

                3.ประเพณีสืบชะตาเป็นประเพณีของชาวไทยล้านนาโดยทั่วไปมีทั้งการสืบชะตาเมือง
      สืบชะตาบ้านและสืบชะตาบุคคล เพื่อความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองมีการเตรียมเครื่องบูชา
      เซ่นไหว้ต่างๆมากมายเพื่อบูชาพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองส่วนการสืบชะตาบุคคลนั้นมักจะทำเนื่องใน
      วันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่หรือเมื่อเจ็บป่วย

                4. ประเพณีทานข้าวสลาก หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า "ตานก๋วยสลาก" หมายถึง ประเพณี
      ถวายสลากภัตนั่นเอง เริ่มในวันเพ็ญเดือน 12 เหนือตลอดเดือนแล้วแต่ที่ใดจะเห็นเหมาะสมจัด
      วันใดก่อนวันพิธีถือว่าเป็น "วันดา" ชาวบ้าน จะเตรียม เครื่องไทยทานแล้วนำไปวัดที่จัดงานเพื่อถวาย
      แด่ภิกษุและสามเณรมีการเขียนคำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายและพวกเทวดาทั้งหลาย มีการจับสลาก
      ในการถวายตามหมายเลขว่าตรงกับพระรูปใดพระรูปนั้นก็จะรับประเคนและจะให้พร

                5. ประเพณีลอยกระทง มีการลอยกระทงเช่นเดียวกับที่อื่น ๆ (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) ของทุกปี
      โดยทั่วไปจะลอยกระทงในวันขึ้น 15 ค่ำ

               6. ประเพณีทำบุญปอย มี 3 อย่างคือ

                     1)  ปอยหลวง มีการทำบุญฉลองอย่างใหญ่โต เช่น ฉลองโบสถ์ วิหารหรือเจดีย์
       มักจะทำกันในเดือน 5-8 เหนือ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ซึ่งเป็นระยะเวลาหลัง จาก
      เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

                     2)  ปอยน้อย หรือปอยบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบวชพระหรือบวชเณร ก่อนทำบุญปอยน้อย
       เจ้าภาพต้องปรึกษาญาติพี่น้องก่อนว่าผู้ใดจะรับเอาอะไรในอัฐบริขารโดยการบอกบุญด้วยปาก
       เรียกว่า "แอ่ง" "ผ้าอุ้ม" "ทนทอ" แอ่งพระอุ้ม" คือเอาผ้าสบจีวรหรือหมวกที่พระใส่เรียกว่า "จ่อม"
      ใส่ในถาดหรือ พานแล้วให้คนถือไปบอกบุญ

                     3)  ปอยข้าวสังฆ์ คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตาย การทำบุญปอยข้าวสังฆ์
      จะต้องนิมนต์พระมาสวดและเทศน์ที่บ้าน เครื่องไทยทานที่นิยมถวายมักจะเป็นบ้านเล็ก ๆ หรือ
      เรือนสำเภา มีข้าวของต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า หม้อถังน้ำ กระจก หวี ฯลฯ เป็นต้น

                7. ประเพณีจุดบ้องไฟ ชาวบ้านเรียกว่า "จิบอกไฟ" มักทำหลังสงกรานต์ระหว่างเมษายนถึง
      พฤษภาคม โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรืองและมีฝนตกตามฤดูกาล นิยมจุดกันในเวลา
      พลบค่ำถึงกลางคืน

 

                ด้านสาธารณสุข

                1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสุด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
      หมู่ที่ 3 

                2.  สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 11  จำนวน
      1 แห่ง

                3.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1

               4.  โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ ใน ม.แม่ฟ้าหลวง หมู่ที่ 1

 

                การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลท่าสุดได้ให้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ คนชรา
       คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวนทั้งสิ้น 1,102 ราย แยกเป็น

         1) ผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จำนวน   75   ราย
         2) ผู้รับเงินเบี้ยความพิการ                                     จำนวน   183  ราย
         3) ผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ            จำนวน   1,097  ราย

                ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                ตำบลท่าสุดมีศูนย์บริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
      จังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตตำบลท่าสุด ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
      ตำบลท่าสุด และหน้ามหาวิทยาลัย มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 110 นาย 
      มีรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน มีเรือท้องแบนที่สามารถติดตั้งเครื่อง
      หาบหามได้  จำนวน 1 ลำ มีรถยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้บริการแก่ประชาชนในตำบล
      ท่าสุดและประชาชนทั่วไป จำนวน 1 คัน มีรถกู้ชีพ จำนวน 1 คัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

                ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                -  ทรัพยากรน้ำ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุดมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนี้

                     1.  ลำห้วย ลำเหมือง จำนวน 23 แห่ง คือ ลำห้วยแม่ข้าวต้ม ลำห้วยสัก ลำห้วยงู 
       ลำห้วยหนองบัว ลำห้วยพลู ลำห้วยป่าต๋าว ลำห้วยลึก ลำห้วยถ้ำ ลำห้วยหลวง ลำห้วยลูกช้าง 
       ลำห้วยเหลือง ลำห้วยเวียงกลาง ลำห้วยทรายขาว ลำห้วยเคียน ลำห้วยหลวง ลำห้วยขัวสูง
       ลำห้วยขัวแตะ ลำห้วยบ้านก็อด ลำห้วยแก่นล่อน ลำห้วยลุงกุย ลำห้วยป่าหวาย ลำห้วยขม
       และลำเหมืองง่า

                     2.  หนองน้ำ จำนวน 11 แห่ง คือ หนองน้ำศรีวิเชียร หนองแสลบเหนือ หนองแสลบใต้
       หนองหัวควาย หนองป่าบัว หนองห้วยทรายขาว หนองป่าอ้อ หนองห้วยหมามูม หนองบัว
       หนองห้วยป่าต๋าว และหนองห้วยน้ำขุ่น

                     3.  อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านโม่งโก่ง อ่างเก็บน้ำดอยเทียนฟ้า 
       อ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุดตามพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำห้วยสัก

                     4.  ฝาย จำนวน 1 แห่ง คือ ฝายห้วยหลวง

                -  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรป่าไม้ตำบลท่าสุด มีประมาณ 2,000 ไร่ ในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 
      หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชนเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็น  

                -  สภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตำบลท่าสุด เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีจำนวนประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้น
      ทำให้เกิดปัญหาขยะ ประกอบกับเทศบาลตำบลท่าสุด ได้จ้างเหมาให้วิสาหกิจชุมชนตำบลท่าสุด       นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ
      
               ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน สภาพอากาศมีปัญหาหมอกควันทำให้ชาวบ้านได้รับความ
      เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหมอกควันทำให้เกิดอาการแสบตาและปัญหาทางระบบหายใจ

"ท่าสุดเมืองเจริญ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน
ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ประชากรอยู่ดีมีสุข"

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
10. จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
11. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
12. จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
13. จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
14. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
15. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
16. ให้การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
17. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการผังเมือง
18. ส่งเสริมระบบการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน