ประชาสัมพันธ์

นายสมชาย ปวงน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

ท่าสุดเมืองเจริญ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ประชากรอยู่ดีมีสุข

ปฏิทินกิจกรรม


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

เปิดโครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ

Update :2016-01-04 16:13:35

นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ณ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่ 3Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

ต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชน รสทป.

Update :2016-01-04 16:33:30

เทศบาลตำบลท่าสุด ร่วมกับ รสทป.ตำบลท่าสุด ต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชน รสทป.ดีเด่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โครงการธงพิทักษ์ป่ารักษาชีวิต ประจำปี2558

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด

Update :2016-01-04 16:32:02

เทศบาลตำบลท่าสุด จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Update :2016-01-04 16:28:01

เทศบาลตำบลท่าสุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานการกำจัดขยะในพื้นที่เขตตำบลท่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-2

Update :2016-01-04

ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-3

Update :2016-01-04

งานจดทะเบียนพาณิชย์ (1)

Update :2016-01-04

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)

Update :2016-01-04

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552

Update :2016-01-04

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย

Update :2016-01-04

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด เป็นเทศบาลตำบลท่าสุด(8/4/55)

Update :2016-01-04

การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ (3)

Update :2016-01-04

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

Update :2016-01-04

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทรณ์และการร้องทุกข์

Update :2016-01-04

เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

Update :2016-01-04

คู่มือการจัดทำแผนชุมชน

Update :2016-01-04

สายตรงนายก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด

เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง เชียงราย 57100

  • master_au@msn.com
  • 0-5370-6109
  • 0-5370-6109

Socialmedia & Application